Galya İmparatorluğu: Ayrılıkçı Roma Devleti

Galya İmparatorluğu ya da Galya Roma İmparatorluğu, Üçüncü Yüzyıl Krizi olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkan ayrılıkçı bir devletti.

271 roma haritası

Galya Roma İmparatorluğu olarak da bilinen Galya İmparatorluğu, Üçüncü Yüzyıl Krizi olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkan ayrılmış bir devletti. Bu çalkantılı dönemde güçlü ve bağımsız bir devletin ortaya çıkışı, Roma İmparatorluğu'nun karşı karşıya kaldığı ciddi askeri ve siyasi zorlukların doğrudan bir sonucuydu. En güçlü döneminde Galya İmparatorluğu Galya'nın tamamını, Britanya'yı, İspanya'yı ve Cermanya'nın bazı bölgelerini kapsıyordu.

On dört yıllık bir süre boyunca Galya imparatorları, tebaalarını barbar güçlerin akınlarından korumak amacıyla Ren Nehri boyunca konuşlanmış orduları yönetti. Galya İmparatorluğu bir dereceye kadar başarı elde etse de, sonunda 274 yılında İmparator Aurelianus'un lejyonlarına yenik düştü ve Roma dünyasının birliğinin yeniden kurulmasıyla sonuçlandı.

Galya İmparatorluğu Bir İsyanın Ürünüydü

roma imparatorluğu haritası
Aurelianus ve Bassus'un konsüllük yaptığı yıl (MS 271) civarında, Batı'da Galya İmparatorluğu ve Doğu'da Palmira İmparatorluğu'nun koptuğu Roma İmparatorluğu haritası.

MS 260 yılında Galya İmparatorluğu, Roma tarihindeki önemli bir krizin ardından kurulmuştur. 253 yılında Sasani ordusu Doğu bölgesinde Roma lejyonlarına karşı kesin bir zafer kazanmış ve İmparator Valerianus (Valerian)'un esir alınmasına neden olmuştur. Bu olay, bir Roma hükümdarının bir düşman kuvveti tarafından esir alınmasının ilk ve tek örneği oldu. Doğu bölgesinde meydana gelen talihsiz olay, imparatorluk ordusunun kaybıyla birleşince batı eyaletlerindeki birliklerin tükenmesine neden oldu.

Valerianus'un halefi İmparator Gallienus dikkatini İtalya'yı korumaya yöneltti ve Galya ile Ren sınırını kendi savunmalarıyla baş başa bıraktı. Eyalet yalnızca Galya lejyonlarının saygın bir generali olan Postumus'un çabaları sayesinde kurtarıldı. Postumus'un zaferi, Galya'nın aristokratları ve askerleri onu, uzak duran Gallienus'un aksine, koruyucuları olarak algıladıkları için gasp edilmesiyle sonuçlandı. Gallienus'un oğlu Saloninus'un öldürülmesinin ardından Postumus kendini imparator ilan etti. Bu olay Galya İmparatorluğu'nun kuruluşunu simgeler.

Postumus Güçlü Bir İmparatorluk Yarattı

 Galya İmparatorluğu
MS 271 yılında Tetricus yönetimindeki Galya İmparatorluğu (yeşil renkte).

Postumus'u tahtta gayrimeşru bir hak sahibi olarak gören Gallienus, bunun üzerine düşmanlığı başlattı. Bununla birlikte, Palmira İmparatorluğu adında başka bir ayrılıkçı devletin ortaya çıkması ve diğer açmazlar nedeniyle Gallienus Galya İmparatorluğu'nu tanımak zorunda kaldı. Postumus, kendisine hem askerlerin hem de bölgenin ileri gelenlerinin saygısını kazandıran başarılı askeri liderliği sayesinde Galya'da kahraman bir figür olarak görülüyordu.

Galya İmparatorluğu'nun en parlak dönemi.
Yeşil renkte, Galya İmparatorluğu'nun en parlak dönemi.

Postumus tüm saltanatını bölgeyi dış tehditlere, özellikle de Alamanni ve Franklara karşı korumaya adamıştır. Postumus'un MS 260 yılında barbarlara karşı kazandığı zaferin kesin bir zafer olması dikkat çekicidir, zira on yıllık görev süresi boyunca müteakip akınların hiçbir örneği kaydedilmemiştir. Sonuç olarak, özerk ve güçlü Galya İmparatorluğu on dört yıl boyunca varlığını sürdürmüş ve Galya, Britanya ve İspanya gibi Batı Roma topraklarının önemli bir bölümünü kapsamıştır.

Galya İmparatorluğu Roma İmparatorluğu'ydu

Postumus yönetimindeki Galya İmparatorluğu
MS 262'de Postumus yönetimindeki Galya İmparatorluğu (mavi renkte), Roma İmparatorluğu ile birlikte.

Yine de Galya İmparatorluğu, Postumus'un kendisi de dahil olmak üzere Romalılar tarafından bağımsız bir varlık olarak görülmüyordu. Doğu bölgesinde Zenobia tarafından yönetilen Palmira İmparatorluğu'nun aksine, Postumus'un "Imperium Galliarum"u, Gallienus dönemindeki Roma İmparatorluğu gibi belirgin bir Roma karakterini koruyordu. Postumus Roma imparatoru konumundaydı. Köln ve Trier şehirleri imparatorluk sarayları olarak hizmet veriyor, senatörleri ve praetorian muhafızlarını barındırıyordu. Eğer merkezi hükümet Rhine limes'i savunamazsa, Galyalılar bunu kendileri yapacaklardı. Aslında bunu Roma için de yapacaklardı. Ve Postumus tam da bunu yaptı. 262-263'te Ren nehri boyunca yaptığı seferden sonra sınır bölgesi tamamen sakinleşmişti.

Postumus Kendi Askerleri Tarafından Öldürüldü

Postumus'a ait bir antoninianus.
Postumus'a ait bir antoninianus.

Postumus bir "soldaten kaiser" ya da asker imparator olarak sınıflandırılabilir; Severan Hanedanlığı'nın çöküşünden sonra çalkantılı Üçüncü Yüzyıl boyunca iktidara gelen çok sayıda askeri liderden biridir. Bununla birlikte, kayda değer bir başarı sergilemiş ve yaklaşık on yıl boyunca hüküm sürmüştür. Ne var ki, sonuçta onun kaderi de asker imparatorlarla paralel oldu. 269 yılında, Postumus'un başlıca askeri liderlerinden biri olarak önemli bir konuma sahip olan isyancı Laelanius'a karşı kazanılan zaferin ardından imparator, birliklerinin Mainz şehrini yağmalamasını yasaklayan bir kararname yayınladı. Postumus'un askerleri karardan duydukları memnuniyetsizliği imparatorlarına suikast düzenleyerek gösterdiler.

Galya İmparatorluğu Kurucusundan Uzun Yaşadı, Ama Çok Değil

Trier'deki ünlü Porta Nigra
Galya İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri olan Trier'deki ünlü Porta Nigra.

Postumus Galya İmparatorluğu'nun kuruluş imparatoru olarak tanınır. Halefleri barbar güçlerin ve özellikle de Roma imparatorunun artan meydan okumalarıyla karşılaştığından, çağdaşları arasında en yüksek başarı seviyesine ulaşmıştır. Marius ve Victorinus'un hükümdarlıkları sırasında Galya İmparatorluğu güney Galya'da ve İspanya'nın bazı bölgelerinde toprak kayıpları yaşadı.

Her iki imparator da kendi ordularının üyeleri tarafından öldürüldü. Galya İmparatorluğu'nun son imparatoru Tetricus 271 yılında tahta geçtiğinde, dağılmanın eşiğine gelmiş bir imparatorluk devraldı. Önemli bir not olarak, Roma o sırada Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında kararlı olan azimli ve son derece başarılı İmparator Aurelian tarafından yönetiliyordu.

İmparator Aurelianus Galya İmparatorluğu'nu Ortadan Kaldırdı

Galya İmparatorluğu'nun son imparatoru Tetricus'un sikkesi (271-274)
Galya İmparatorluğu'nun son imparatoru Tetricus'un sikkesi (271-274).

Zenobia önderliğindeki Palmira İmparatorluğu'nu başarıyla bastırmasının ardından İmparator Aurelianus dikkatini Batı bölgelerine yöneltti. Bunun amacı Roma'nın bölgedeki topraklar üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmaktı. 274'te gerçekleşen Chalons Muharebesi, Aurelianus'un lejyonlarının Tetricus'un ordusuna karşı zaferiyle sonuçlandı. Çatışma Fransa'nın Châlons-sur-Marne kenti yakınlarında gerçekleşmiştir ve belirleyici bir muharebe olarak kabul edilmektedir.

Tetricus ve oğlu Aurelianus'a teslim olurken, Galya ordusu dağıldı. Kuruluşundan bu yana geçen on dört yılın ardından Postumus İmparatorluğu'nun varlığı sona erdi. Tetricus Roma'ya götürüldü ve Aurelianus'un zaferi sırasında Zenobia ile yan yana halka sergilendi. Historia Augusta'da anlatılanlara göre Aurelianus'un Galya İmparatorluğu'nun son imparatoruna karşı merhametli davrandığı ve onu İtalya'ya vali olarak atadığı belirtilmektedir.

İmparator Aurelianus'un batı bölgelerini yeniden imparatorluk şemsiyesi altına alması, Roma Dünyası'nın birliğinin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak Roma İmparatorluğu için çalkantılı dönem, MS 284 yılında Diocletianus'un tahta çıkmasına ve Tetrarşi'nin kurulmasına kadar on yıllar boyunca devam etti.

Galya İmparatorluğu İmparatorlarının Listesi

İsimTam ismiHükümdarlık süresiNotlar
PostumusMarcus Cassianius Latinius Postumus260–269Saloninus'u mağlup etmiştir.
LaelianusUlpius Corneli(an)us Laelianus269
MariusMarcus Aurelius Marius269
VictorinusMarcus Piavonius Victorinus269–271
DomitianusBilinmiyor271?
I. TetricusGaius Pius Esuvius Tetricus271–274
II. TetricusGaius Pius Esuvius Tetricus272/73–274
FaustinusBilinmiyor273/74

Galya İmparatorluğu Hakkında Sık Sorulanlar

Galya İmparatorluğu neydi?

Galya İmparatorluğu, Üçüncü Yüzyıl Krizi sırasında MS 260'tan 274'e kadar varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu'ndan ayrılmış bir devletti. Roma Galya'sında kurulmuş ve Roma'dan bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen bir dizi Galyalı gaspçı tarafından yönetilmiştir.

Postumus kimdir?

Postumus, Galya İmparatorluğu'nu kuran Romalı bir askeri komutandı. Başlangıçta Cermanya Superior valisi olarak atandı ancak daha sonra kendini imparator ilan etti ve ayrılıkçı Galya devletini kurdu. Yaklaşık olarak MS 260-269 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Üçüncü Yüzyıl Krizi nedir?

Üçüncü Yüzyıl Krizi, Roma İmparatorluğu'nu 3. yüzyılın ortalarından 4. yüzyılın başlarına kadar etkileyen siyasi, askeri ve ekonomik kargaşa dönemini ifade eder. Bu döneme sık sık yaşanan yönetici değişiklikleri, iç savaşlar, istilalar, ekonomik gerileme ve imparatorluğun parçalanması damgasını vurmuştur.

Galya gaspçıları kimlerdi?

Galya gaspçıları yani tahtı zorla ele geçirenler, Roma İmparatorluğu'nun merkezi otoritesine karşı ayaklanan ve Galya'da kendi yönetimlerini kuran bir dizi askeri komutandı. İmparator unvanı talep ettiler ve Roma'dan ayrı bağımsız bir Galya devleti kurmaya çalıştılar.

Galya İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğu arasındaki ilişki neydi?

Galya İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'ndan ayrılarak Roma'dan bağımsızlığını ilan eden bir devletti. Ayrı bir siyasi varlık olarak kabul ediliyordu ve yöneticileri dönemin Roma imparatorlarıyla çatışma halindeydi. Bununla birlikte, iki oluşum arasındaki ilişki, askeri kampanyalar ve diplomatik müzakereler de dahil olmak üzere hem işbirliğini hem de çatışmaları içeriyordu.

Galya İmparatorluğu'nda askeri darbeler nasıl bir rol oynadı?

Askeri darbeler Galya İmparatorluğu'nda hükümdarların kurulmasında ve halefiyetinde önemli bir rol oynamıştır. Galyalı gaspçıların birçoğu askeri ayaklanmalar ve Galya'da konuşlanmış Roma lejyonlarının desteğiyle iktidara geldi.

Galya ayrılıkçılığının önemi neydi?

Galya ayrılıkçılığı, Galya halkı arasında Roma İmparatorluğu'ndan siyasi özerklik ve bağımsızlık arzusunu ifade eder. Galya İmparatorluğu'nun kuruluşu bu ayrılıkçı duygunun ve Galyalı seçkinlerin kendi bölgelerini yönetme arzularının bir tezahürünü temsil ediyordu.

Palmira İmparatorluğu'nun Galya İmparatorluğu ile ilişkisi neydi?

Palmira Krallığı olarak da bilinen Palmira İmparatorluğu, MS 260'tan 273'e kadar varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu'ndan ayrılan bir başka devletti. Kraliçe Zenobia tarafından kurulmuş ve Doğu Roma eyaletlerinin bir kısmını kapsamıştır. Palmira İmparatorluğu ve Galya İmparatorluğu ayrı varlıklar olsalar da, Üçüncü Yüzyıl Krizi sırasında Roma'dan bağımsızlık için benzer bir motivasyonu paylaşıyorlardı.

Aurelianus kimdi ve Galya İmparatorluğu ile olan ilişkisindeki rolü neydi?

Aurelian MS 270-275 yılları arasında hüküm sürmüş bir Roma imparatoruydu. Ayrılıkçı Galya İmparatorluğu'nu yeniden topraklarına katarak ve diğer ayrılıkçı grupları yenerek Roma İmparatorluğu'nun birliğinin yeniden sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Seferleri Galya üzerinde Roma kontrolünün yeniden kurulmasına yol açtı ve Galya İmparatorluğu'nun sonunu getirdi.

Galya İmparatorluğu nasıl sona erdi?

Galya İmparatorluğu MS 274 yılında Roma imparatoru Aurelianus'un Galya üzerinde Roma kontrolünü başarıyla yeniden tesis etmesiyle sona erdi. Son Galya imparatoru I. Tetricus'u Châlons Muharebesi'nde yenerek Galya İmparatorluğu'nu yeniden Roma egemenliği altına aldı.