II. Rudolf: Bilim Meraklısı İmparator

II. Rudolf, 16. yüzyıl Avrupa tarihinde önemli bir kişilik olarak kabul edilir. 1576-1612 yılları arasında Habsburg Hanedanı'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Kutsal Roma İmparatorluğu kralı ve Bohemya (Çek) kralı olarak hüküm sürdü. Kendisi aynı zamanda dönemin ileri gelen bilim ve sanat destekçilerinden biri olarak da tanınır.

II. Rudolf (1552 – 1612) melankolik mizacı, simyacıları desteklemesi ve sanat koleksiyonculuğuna olan tutkusuyla tanınan bir imparatordu. Kendisi büyüleyici bir sanat eseri yelpazesi oluşturmuş ve ressam ve heykeltıraşlara verdiği destek sayesinde Kuzey Maniyerizmi olarak bilinen yeni bir estetik ortaya çıkmıştır. Hükümdarlığı sırasında simya ile uğraşan kişilerin yanı sıra astronomlar ve bilim adamları da sarayında önemli ilerlemeler kaydetti.

Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu ile bir çatışma başlatarak Macaristan'da bir fiyaskoya ve ayaklanmaya yol açtı. Siyasete karşı bir eğilimi yoktu. Ağır bir akıl hastalığına yakalanan Rudolf, yalnızlığı tercih etmiş, sorumluluklarından ve sosyal etkileşimlerden kaçınmıştır. Bununla birlikte, çok sayıda kişiyle romantik ilişkiler yaşadı. Hükümdarın kişisel talihsizliğine ek olarak, evlilik dışı çocuğu da hapsedilmesini gerektirecek kadar kötü niyetli bir unsur olduğunu kanıtlamıştır.

II. Rudolf'un Bölünmüş Dünyası

II. Rudolf
II. Rudolf

Rudolf, Rönesans dünyasının alacakaranlığında yaşadı. Barok dönemin ilk aşamalarında, ilk Barok binaların inşasına başlanmış ve Barok zihniyet yavaş yavaş tüm Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı. Kutsal Roma İmparatoru, Çek Kralı ve Macar Kralı unvanlarına sahip olan II. Maximilian'ın çocuğu ve varisi olan II. Rudolf, İspanya hükümdarı II. Philip ile de akrabaydı. Madrid'de büyüdü ve sıkı bir Katolik eğitimi aldı. Macaristan'da Osmanlı İmparatorluğu toprak sınırlarını Avrupa'nın batı bölgesine doğru genişletti.

Küçük Çek Krallığı'nda dini hoşgörü mucizesi filizlendi. Mezhepler savaşında nadir bulunan bu çiçek, kısa bir süre sonra hem Katoliklerin hem de Protestanların daha radikal düşünceleri tarafından çiğnenecekti. Genç Rudolf işte bu dünyaya hükmedecekti.

Rönesans İmparatorunun Karakteri

Arşidük Rudolf, 15 yaşında, Alonso Sánchez Coello
Arşidük Rudolf, 15 yaşında, Alonso Sánchez Coello tarafından resmedilmiştir.

II. Rudolf yaygın olarak zeki bir birey olarak kabul edilirdi. Ancak genetik yapısında gizli bir akıl hastalığı mevcuttu. Söz konusu özellik Rudolf'un ailesine büyük büyükannesi Çılgın Johana tarafından getirilmişti. Zamanla bu özellik, aile içindeki her kuzen-kuzen evliliği örneğinde giderek daha belirgin hale geldi. Kuzenler arası evlilik Habsburg Hanedanı arasında yaygın bir uygulamaydı. Rudolf'un hastalığı, katı törensel yetiştirilme tarzı ve annesinin katı dindar eğilimi nedeniyle daha da kötüleşti. Rudolf'un manik depresyon, şizofreni ve paranoya yaşadığına inanılmaktadır.

Dahası, Rudolf'un İspanyolca eğitimi, Orta Avrupa'daki karmaşık siyasi meseleler üzerinde uzlaşmaya varmasını zorlaştırıyordu. Rudolf'un da bildiği üzere, İspanyol hükümdarlarının tebaalarıyla, özellikle de kendilerini Protestan olarak tanımlayanlarla müzakerelere girmekten kaçınmaları kökleşmiş bir uygulamaydı. Kutsal Roma İmparatoru ve Çek Kralı olarak tahta çıktıktan sonra genç prensin yeni bir dizi siyasi beceri edinmesi gerekiyordu. Madrid'de aldığı eğitim, yerine getirmesi amaçlanan rol için yetersizdi.

Rudolf'un Sorunlu Ailesi

Rudolf II'nin Martino Rota tarafından yapılmış portresi.
Rudolf II'nin Martino Rota tarafından yapılmış portresi.

II. Rudolf'un imparator olarak tahta çıktıktan sonra en büyük endişesi Türklerin ya da Protestanların oluşturduğu dış tehditlerden kaynaklanmıyordu. Kendisinin ruhsal durumu aile üyeleri kaynaklı olarak olumsuz etkilenmişti. Yönetmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen, İspanyol akrabalarının etkisinden sürekli olarak olumsuz etkileniyordu. Çek ve Macar krallıklarındaki "kafirleri" aynı anda ortadan kaldırmak, İmparatorluktaki Protestan prenslerle mücadele etmek ve Macaristan'daki Türklerle çatışmaya girmekle yükümlüydü.

Amcası Charles, asla tereddüt etmeyen ve Steiermark topraklarındaki Protestan gücünü sistematik olarak yok eden iyi bir Katolik prens örneği olarak sunuldu. Bunlar yan yana getirildiğinde, Rudolf'un müzakerelerde bulunmak ve temkinli davranmak zorunda kaldığı ve bunun da başkaları tarafından bir zafiyet olarak algılandığı görülmektedir.

Sorunlu Küçük Kardeş Mathias

Matthias'ın zırhlı ve general asalı Arşidük olarak portresi
Matthias'ın zırhlı ve general asalı Arşidük olarak portresi, Lucas van Valckenborch, 1579.

Ayrıca II. Rudolf'un kendisinden yaşça küçük Mathias adında bir kardeşi daha vardı. Bu soyluyu diğerlerinden ayıran en önemli özellik kendine olan sarsılmaz güveniydi. Hırsları yeteneklerinin çok ötesindeydi. Rudolf bilgiye sahipken, Mathias bundan yoksundu. Rudolf'u sürekli olarak mali yardım, ek görevler ve çalışmaları sırasında aksilik çıkması durumunda yardım talepleriyle rahatsız ediyordu.

Daha da kötüsü, Mathias İspanyol akrabaları ve Katolik politikacılarla entrikalar çeviriyordu. Birlikte Rudolf'a dilekçe verdiler. Prag'daki sapkınlara ve Macaristan'daki Türklere ne yapacağını öğrenmek istiyorlardı. Rudolf'un ne zaman evleneceğini bilmek istiyorlardı. Bir varisi yoktu ama Rudolf da evlenmek istemiyordu. Rudolf'un kafasındaki depresyona yavaş yavaş paranoya da eklendi. Viyana'da geçirdiği yedi yılın ardından akrabalarından, Mathias'tan ve sarayındaki İspanyollardan bıkmıştı. Tüm sarayı Avrupa'nın kalbine, o "kafir" Çek krallığına götürdü.

Rudolf'un Prag'daki Sarayı

II. Rudolf ve Tycho Brahe Prag'da, Eduard Ender, 1855,
II. Rudolf ve Tycho Brahe Prag'da, Eduard Ender, 1855. Kaynak: Artuk.org

II. Rudolf Prag'da ikamet ederken bir özgürleşme duygusu yaşadı. İspanyol akrabalarından uzakta, Türklerden uzakta, aile entrikalarından uzakta güvendeydi. Yavaş yavaş, hükümdarlık hevesi azaldı. Çek soyluları daha önce Rudolf'un babası ve büyükbabasıyla birlikte siyasi ve dini mücadelelere girmişlerdi, bu yüzden krallarıyla birlikte politika yapmaktan çok mutluydular.

Rudolf sanat, simya ve bilim alanlarında uzman kişilerden oluşan bir saray kurdu. Doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu iddia eden kişiler, aşk iksirleri ve efsanevi Felsefe Taşı arayışı sırasında önemli miktarlarda para sağlaması için onu kandırdı. Tycho Brahe ve Johannes Kepler gibi doğa bilimciler Rudolf'un himayesi altında araştırmalar yapmış ve önemli bilimsel buluşlara imza atmışlardır. Hükümdar, araştırmacıların çabalarına mali kaynak ayırma konusunda sürekli olarak istekli olduğunu göstermiştir. Bu etkinliklerin çoğuna bizzat katılarak dünya hakkındaki bilgisini genişletmeye büyük ilgi gösterdi. Hem seçkin entelektüellere hem de sahtekâr bireylere tazminat ödemiştir.

Bu saray, mevcut renk cümbüşünden de anlaşılacağı üzere, farklılıkları ne olursa olsun tüm dinleri kucaklamıştır. Bu grup Yahudi mistiklerden, İtalya'dan gelen ünlü Katolik ressamlardan ve Hollanda'dan gelen Protestan meslektaşlarından oluşmaktadır. Burası Avrupa'da yavaş ama emin adımlarla din savaşına doğru sürüklenen nadir yerlerden biriydi ve pek çok başyapıt doğurdu.

Prag'da Rudolf Dönemi Rönesansı

Polonyalı Michael Sendivogius Jan Matejko II. rudolf
Polonyalı simyacı Michael Sendivogius (1566-1636), Jan Matejko tarafından 1867 yılında resmedilmiştir. Sendivogius, Prag'da II. Rudolf'un teşviki ve desteğiyle çalışan pek çok simyacıdan biriydi.

II. Rudolf sanata verdiği önemli destekle tanınmaktadır. Önemli miktarda sanat eseri biriktirmenin yanı sıra, kraliyet sarayında Kuzey Maniyerizmi olarak bilinen yeni bir sanatsal tarzın ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Giusseppe Archiboldo, Aegidius Sadeler ve Adrian de Vries gibi sanatçılar Prag'da faaliyet göstermiştir.

Rudolf'un sahip olduğu ürün yelpazesi, ya doğal dünyadan türetilmiş ya da mekanik yollarla yaratılmış ilgi çekici öğelerle doluydu. Koleksiyonundaki sanat eserleri sıklıkla açık cinsel temalar içeriyordu. Muhalifleri tarafından sık sık ahlaksızlık suçlamalarına maruz kalıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Rudolf'un birden fazla kadın partneri olmuş ve hiç evlenmemiştir.

Rönesans İmparatorunun Felaketleri

Rudolf, Giuseppe Arcimboldo (1590-91) tarafından Roma Mevsim Tanrısı Vertumnus
Rudolf, Giuseppe Arcimboldo (1590-91) tarafından Roma Mevsim Tanrısı Vertumnus olarak resmedilmiştir. Rudolf bu çalışmayı çok beğenmiştir.

Rudolf etkin bir şekilde hükmetmeye çalıştıysa da Orta Avrupa'daki karmaşık siyaset ortamının üstesinden gelemedi. Ölümünün ardından, Otuz Yıl Savaşları bu çalkantılı durumdan ortaya çıktı. Mevcut koşulların, son derece zeki bir bireyin bile etkili bir şekilde yönetemeyeceği kadar zorlayıcı olması mümkündür. Yine de II. Rudolf önemli bir hata yaptı. Hristiyanlığın önde gelen savunucusu olmak amacıyla Türklere karşı askeri bir sefer başlattı. Savaşın sonucu olumsuz oldu ve 13 yıl gibi uzun bir sürenin ardından Osmanlı İmparatorluğu ile bir barış anlaşması imzalanmasına yol açtı. Çatışma sırasında en büyük zorlukları yaşayan Macar halkı bir isyan başlattı. 1606 yılında Rönesans İmparatoru'nun gerileme dönemi başladı.

Mathias ve İşbirlikçileri II. Rudolf'a Savaş Açıyor

II. Rudolf'un Globus cruciger'ı, tacı ve asası.
II. Rudolf'un Globus cruciger'ı, tacı ve asası.

II. Rudolf 1606 yılında, yaşamı boyunca geçirdiği en yıpratıcı depresyon dönemlerinden birini yaşadı. Rudolf'un siyasi angajmanı önemli ölçüde azalmıştır. Diğer aile üyeleri ve İspanyol diplomatlarla yıllarca süren entrikaların ardından, kardeşi Mathias bir şans yakaladı.

Habsburgların siyasi müttefikleri, Türklere karşı mücadeledeki başarısızlığın ardından Rudolf'un saltanatının diğer hükümdarlardan daha zayıf olduğuna ikna olmuşlardı. Mathias'ın büyük kardeşinin yerine aile lideri olarak atanması için gizli bir anlaşma yapıldı. Ertesi yıl Mathias isyancı Macarların yanında yer alarak kardeşiyle silahlı çatışmaya girdi. Avusturya ve Moravya aristokrasisi çoğunlukla küçük kardeşin tarafına geçti. Çekler sadık kaldı. Ama Rönesans İmparatorlarının hatırına değil. Onlar da faturayı imparatora ödettiler.

II. Rudolf'un Trajik Düşüşü

II. Rudolf'un, Çeklere dini özgürlük ayrıcalığı tanıyan yazılı bir belge olan Majesteleri Mektubu'nu imzalaması gerekiyordu. Söz konusu belge, Çek krallığı içinde yüzyıllardır süren dini çatışmaların ardından gelen önemli bir zaferi temsil etmektedir. Çek halkı hükümdarlarına destek verdi ve Mathias diğer unvanlarından feragat ederken Rudolf Çek hükümdarı olarak konumunu korudu. Rudolf'un Katolik çevrelerde bırakmış olabileceği her türlü destek kayboldu.

Dahası, Rudolf'un hayatta kalan tek gayrimeşru çocuğu olan Don Julio d'Austria'nın varlığı hükümdarın sıkıntısını daha da arttırdı. Julio, genellikle Habsburg hanedanıyla ilişkilendirilen akıl hastalığına yönelik genetik yatkınlığı miras almıştı. Çek Krumlov'da ikamet eden Julio, agresif davranışlarıyla ün salmış ve tüm toplumun kendisinden çekinmesine neden olmuştur. Don Julio 1608'de metresini öldürerek ve vücuduna başka zararlar vererek iğrenç bir eylemde bulundu. Rudolf, bir yıl sonra hapishane sınırları içinde can veren çocuğunu tutuklamak zorunda kaldı.

Rudolf'un Son Hatası ve Ölümü

Rudolf, Çeklere tanıdığı dini özgürlükle kendini bağdaştıramıyordu. Bu, en hafif tabirle şüpheli olan Katolik inancı açısından doğru değildi. Bundan zarar gören onun gururuydu. Rudolf'un akıl hastalığının şiddeti her geçen gün artıyordu. Böylece nihai ve geri dönüşü olmayan hatasını gerçekleştirdi. Akrabası Pasovlu Leopold'a Prag'ı işgal etmesi için bir davetiye gönderdi. Uzun süren bir yağma ve çatışma döneminin ardından, Çek malikaneleri ve Prag sakinleri işgalci güçleri başarıyla püskürttü. Prag'ın sadık vatandaşları bile hükümdarlarına karşı sabırsızlanmaya başladı.

Bir zamanlar gelecek vaat eden genç bir hükümdar olan ancak şimdi depresyon ve paranoyadan muzdarip olan kukla, herhangi bir şekilde saygı uyandırmayı başaramaz. Mathias Çek tahtına çıkarken Rudolf bir yıl sonra yalnızlık içinde hayata veda etti.

II. Rudolf'un Mirası ve Tarihteki Kalıcı Etkisi

II. Rudolf kötü bir Çek kralı ve daha da kötü bir Roma imparatoru muydu? Akranlarına göre durum böyleydi. Gerektiğinde uygun adımları atmakta tereddüt göstermiş, ancak daha avantajlı olabilecek diplomatik yolları kullanmak yerine askeri çatışmayı başlatmakta düşüncesizlik sergilemiştir. Bununla birlikte, verdiği karar bir zorluk teşkil etmiştir. Hükümdarın Orta Avrupalı tebaası tarafından algılanışı, kararlı ve boyun eğmeyen bir birey olduğu yönündeyken, İspanyol müttefikleri onun aşırı hoşgörülü olduğu görüşündeydi.

Tahttan çekilmesinin ardından, Avrupa'daki en yıkıcı çatışmanın başlamasından önce yedi yıllık bir süre geçti. Bu çatışmaya yol açan faktörler, II. Rudolf'un hükümdarlığı sırasında karşılaştığı çözülmemiş dini ve siyasi anlaşmazlıklara bağlanmaktadır. Rudolf zayıflatıcı bir zihinsel bozukluktan muzdaripti ve yönetim, inanç veya otorite konularına herhangi bir eğilim göstermiyordu. Rudolph'un ilgisi sanatsal ifadeye, estetik çekiciliğe, bilgi edinmeye ve esrarengiz olaylara yönelikti. Dolayısıyla bu durum Rudolf'un kalıcı etkisini oluşturmaktadır.

Daha maharetli dönemdaşlarının tüm siyasi başarıları yakında başlayacak olan savaş kargaşasında kaybolacaktı ama Rudolf'un koleksiyonları ve Kepler gibi astronomların bilgileri insanlığı sonsuza dek zenginleştirecekti.


Kaynak: The Metropolitan Museum of Arts – Prague during the Rule of Rudolf II