İskitler Kimdi? Nereden Geldiler ve Nerede Yaşadılar?

Çoğu İskit grubu, İpek Yolu ticaret yollarının hemen kuzeyindeki topraklarda yaşıyordu

iskitler

Antik Çağın çoğu için Avrasya Bozkırı, İskitlerin alanıydı. Komşuları tarafından askeri hünerleri nedeniyle korkulduğu kadar canlı bir kültüre de sahiptiler. İlk Türklerden İskitler, ortak bir kültürel, dilsel ve muhtemelen genetik tarihe sahip erken göçebe bir halktı. İskitler Avrasya bozkırlarında ilk kez MÖ 8. yüzyılda bölgede baskın güç olarak Türklerden Kimmerlerin yerini aldıklarında ortaya çıkmaya başladılar. Genellikle İran kökenli olduklarına ve İran dilinin İskit kolunu konuştuklarına inanılır. Antik Çağ boyunca, geniş bir coğrafyadaki birçok göçebe grup İskit kabileleri olarak kabul edildi. Güçlerine ve etkilerine rağmen, göçebe İskit İmparatorluğu arkasında kendine ait birkaç kayıt bıraktı, bu yüzden onun hakkında bildiklerimizin çoğu arkeolojik kalıntılardan ve komşularının yazılı kaynaklarından geliyor.

İskitlerin kökeni

Bir İskit ve atı.
Bir İskit ve atı. (Sanatçı: D. V. Pozdnjakov)

Herodot'un bildirdiği gibi, İskitler kendilerinin Gök Tanrı'nın çocuğu ve büyük Dinyeper Irmağı'nın kızı olan Targitaus'un soyundan geldiklerine inanıyorlardı. Targitaus'un üç oğlu vardı ve bir gün gökten düşen dört altın aletle -bir saban, boyunduruk, kupa ve savaş baltası- karşılaştı. Üç çocuktan sadece en küçüğü bu aletlere alev almadan dokunabildi ve onun soyundan gelenler halklarının hükümdarı oldular.

Herodot'un kendisi İskitlerin başka bir göçebe grupla yaptıkları savaş onları batıya göç etmeye zorlayana dek Orta Asya'nın daha güney kesiminden geldiklerine inanıyordu. Herodot'un zamanından beri, modern Arkeoloji ve genetik testler, bunların birkaç Hint-İran göçebe grubuyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Bazıları Karadeniz'den ortaya çıktıklarını varsayarak onları Srubna kültürüne dek takip etti. Diğerleri onları Batı Sibirya ve Orta Asya'nın Andronovo Kültürü'ne veya Yamna Kültürü'ne bağladı.

İskit oymakları ve akraba halklar

Savaş sahneli İskit tarağı, MÖ 5.-4. yüzyıl sonları.
Savaş sahneli İskit tarağı, MÖ 5.-4. yüzyıl sonları.

İskitlerin kökenlerini belirlemeyi bu kadar zorlaştıran şey bu kadar geniş bir alanda birçok farklı grubun var olduğudur. Genellikle Klasik İskitler, Pontus İskitleri, Avrupa İskitleri veya Batı İskitleri olarak adlandırılan farklı etnik gruplar olsa da daha büyük kültürel grup da vardı. Bu nedenle çoğu bilim insanı MÖ 7. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Karadeniz çevresindeki Pontus Bozkırı'na egemen olan göçebe İran halkını tanımlamak için "İskit" terimini kullanır.

Klasik İskitlerin yanı sıra benzer silahlara at teçhizatına ve sanata sahip daha büyük bir kültürel gruba ait olduğu düşünülen çok sayıda halk vardı. Bu kültürel grubun bir parçası olarak tanınanlar arasında Abii, Agathyrsi, Armadi, Amyrgians, Androphagi, Apracharajas, Budini, Kimmerler, Dahae, Gelae, Gelonians, Hamaksobii, Kambojas, Massagetae, Melanchlaeni, Orthokorybantians, Saka, Sarmatians, Sindi, Tapur, Tauri ve Thyssagetae'nin yanı sıra erken Slavlar, Baltlar ve Fin-Ugor halkları var. Pek çoğu da ya torun olarak tanımlandı ya da onlarla hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen onların soyundan geldikleri iddia edildi. Bunlara Hunlar, Ostrogotlar, Avarlar, Franklar, Türkler, Hazarlar, Ruslar, Macarlar, Polonyalılar, Galyalılar, Piktler, İskoçlar ve İrlandalılardır.

İlk akınlar

At başlığı.
At başlığı. State Hermitage Müzesi, St. Petersburg, 2017. (Fotoğraf: V. Terebenin)

İskitler kendilerini bozkırın efendisi olarak kabul ettirdikten sonra, Kafkas dağlarından Ortadoğu'ya akınlar yapmaya başladılar. İlk hedefleri Doğu Anadolu'nun Ermeni yaylalarındaki Urartu krallığıydı. MÖ 670'lerde daha güneyde Asur'a baskın yapıyorlardı. Asur Kralı Esarhaddon, onlara muazzam miktarda haraç ödeyerek ve kızını İskit Kralı Bartatua ile evlendirerek onlarla barış yapmayı başardı. Ancak MÖ 645 dolaylarında Bartatua'nın ölümünden sonra oğlu Madius saldırılara yeniden başladı. Madius, Orta Doğu'ya Levant'ı harap eden ve Mısır'a ulaşan bir "Büyük Baskın" gerçekleştirdi. Ayrıca MÖ 650'ler-630'lar civarında bir ara Medlere hükmetti.

MÖ 620'lerde Medler, kralları Kyaksares'in bir şölende çok sayıda İskit şefini haince öldürmesinden sonra yeniden otorite kurmaya başladı. Sürekli baskınlar, iç savaş ve Nabopolassar liderliğindeki Babil ayaklanmasıyla harap olan Asur İmparatorluğu'nu ciddi şekilde zayıflatmıştı. Büyük zenginlik vaadiyle Kyaksares, İskitlerle ittifak kurmayı ve MÖ 615'te Asur'a sürpriz bir saldırı başlatmayı başardı. Birkaç yıl süren zorlu savaşın ardından İskitler ve müttefikleri, her büyük Asur kentini ele geçirdi ve MÖ 612'de Asur'un başkenti Ninevah'ı yağmaladı. Asur İmparatorluğu'nun kalıntılarına karşı savaş MÖ 608'e kadar devam edecekti. Ancak, İskitlerin MÖ 612'den sonraki savaşlara katılımı belirsizdir.

İskit İmparatorluğu ve Ahameniş Persleri

MÖ 6. yüzyılda İskitler, Yunanlılar ve Perslerle temasa geçti. Karadeniz kıyısındaki Yunan kolonileriyle ilişkiler o zamanlar nispeten barışçıldı. Ancak İskitler ve Persler arasındaki ilişkiler kesinlikle düşmancaydı. Herodot'a göre, MÖ 529'da ilk Pers Kralı Büyük Kiros, Massagetae'ye kanlı bir savaş açtı. Klasik İskitler olmasa da, Massagetler daha geniş İskit kültürel alanının parçasıydı. İskit kraliçesi Tomris Hatun, Kiros'u savaşta öldürdü, sonra başını kanla dolu bir şarap çuvalına attı.

Bundan kısa bir süre sonra, MÖ 513'te Pers Kralı Büyük Darius, Karadeniz çevresinde Klasik İskit İmparatorluğu'na karşı savaş açtı. İskitler, Pers istilasına geri çekilerek tepki verdi, Persleri çalımlar ve baskınlar yoluyla yanıltarak ve yakıp yıkma taktikleriyle erzaklarını engelleyerek tepki gösterdiler. Savunacak şehirleri veya kasabaları olmadığı için Darius onları savaşa zorlayamazdı. Bununla birlikte, inisiyatifi sürdürmeyi başardı ve İskitler, müttefikleri ağır hasar alırken en iyi topraklarını kaybetti. Pers ordusu Tuna nehri boyunca Volga nehri kıyısına yürüdü. Sonuç olarak sefer epey pahalıya mal oldu ancak İskitleri en azından Perslerin gücüne saygı duymaya zorladı.

Darius'un istilasını bozguna uğratmalarının ardından İskitlerin gücü hızla genişledi. Trakyalılara karşı Hersonisos'a varan bir saldırı başlattılar ve sonunda Trakya'nın Odris krallığı tarafından durduruldular. Onlar ve Odris krallığı arasındaki ilişkiler yönetici hanedanlar arasında çok sayıda evliliğe yol açtı. İskit ayrıca kuzeybatıya, günümüz Romanya'ya ve Bulgaristan'a doğru genişledi. Belki de en önemli fetihleri, Don Nehri kıyıları ve Karadeniz'in kuzeybatı kenarı boyuncaydı. Orada çok sayıda Yunan sömürge limanı üzerinde siyasi kontrol üstlendiler.

Bu fetihler, MÖ 4. yüzyılda, Klasik İskit oymaklarını tek bir İskit İmparatorluğu halinde birleştiren Kral Ateas yönetiminde İskit kültürünün çiçeklenmesine yol açtı. Karadeniz çevresindeki Yunan kolonilerinin İskit kontrolünde olması Yunanistan'a çok miktarda buğday, peynir ve hayvan ihraç ederek muazzam zenginlik sağladı. Bununla birlikte İskitler servetlerinin çoğunu kuzey köle ticaretinden elde etti. İskitlerin ekonomik başarısının anahtarı iş bölümüydü. Göçebe İskitler siyasi ve askeri işleri yürütürken, şehirli olanlar ticaret ve el emeği sağladı.

İskitler ve İpek Yolu

İskitli bir adamın dövmelerinin çizgi çizimleri.
İskitli bir adamın dövmelerinin çizgi çizimleri.

Klasik İskitler için bir diğer önemli zenginlik kaynağı da İpek Yolu idi. İskit kültürel grupları, Macar ovasından Çin'in Gansu eyaletine kadar uzanan topraklarda yaşıyordu. Bu göçebe halklar, savaş veya ticaret yoluyla elde edebilecekleri çeşitli mallarda yerleşik komşularına bağımlıydılar. İskitlerle temas ve onların doyumsuz mal ihtiyaçları, tüccarları malları için yeni pazarlar aramak için Orta Asya'da uzun mesafeler kat etmeye teşvik etti. Bozkır boyunca çeşitli İskit gruplarıyla ticaret bu malların doğudan batıya taşınmasına yardımcı oldu ve İpek Yolu olarak bilinen ticaret yolunun oluşmasını kolaylaştırdı.

Çoğu İskit grubu, İpek Yolu ticaret yollarının hemen kuzeyindeki topraklarda yaşıyordu. Bu nedenle yürütülen ticaretin çoğundan doğrudan yararlanmadı. Bununla birlikte ticaret kervanlarına baskın düzenlemek veya geçiş ücreti toplamak için bolca fırsata sahiptiler. Pek çok İskit de İpek Yolu'nu gezen tüccarlarla ticaret yaptı, bu nedenle malları Batı Almanya'dan Orta Çin'e kadar bulunabilir. İskit savaşçıları hizmetlerini paralı asker veya koruma olarak satmak için İpek Yolu'nda dolaştılar.

Sarmatyalılar ve İskitlerin düşüşü

4. yüzyılın ortalarında İskitlerin gücü ve etkisi Doğu ve Batı'dan gelen baskılarla azalmaya başladı. Ateas'ın Trakya topraklarına yayılması, İskitleri Makedon'un yükselen gücü ile çatışmaya soktu. Makedonyalı Filip, MÖ 339'da Ateas'ı savaşta öldürdü, ancak MÖ 331'de Büyük İskender'in generallerinden birinin liderliğinde bir Makedon yenilgisi geldi. Makedonya ile olan çatışmadan sonra Keltler, İskitleri Balkanlar'ın dışına itti. Bu arada Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki Yunan kolonileri yeniden bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bu şehirlerden birkaçı birleşerek İskitlere büyük siyasi ve ekonomik darbe getiren güçlü Bosporos (Boğaziçi) Krallığı'nı oluşturdu.

İskit İmparatorluğu'nun çöküşüne katkıda bulunan belki de en önemli faktör Sarmatyalıların gelişiydi. Sarmatyalılar daha büyük İskit kültürel grubundan Doğu İranlı göçebe oymaklar konfederasyonuydu. MÖ 310/309'da Sarmatyalılar ve Bosporos Krallığı, Thatis Nehri savaşında İskitleri yendi. Bundan sonra İskitler büyük ölçüde Kırım yarımadasında kaldılar. MÖ 2. yüzyılda Büyük Mithradates'in ve MS 1. yüzyılda Roma'nın orduları tarafından yenilgiye uğratıldılar. İskit toprakları Bosporos krallığı tarafından ilhak edildi ve İskitlerin daha yerleşik bir yaşam tarzını benimsemesine yol açtı. Sonraki yüzyıllarda İskitler komşu Sarmatyalılar, Alanlar ve ilk Slavlar tarafından asimile edildi.

İskitlerin bıraktıkları

İskitler, daha yerleşik ve medeni komşuları tarafından uzun zamandır vahşetin ve barbarlığın simgesi olarak hatırlandı. Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca, "İskitler" Karadeniz çevresindeki Pontik Bozkırda yaşayan tüm göçebe "barbarları" tanımlarken kullanılan bir terim haline geldi. Göçebe korkusu azaldıkça bu halklar romantikleşti. Birçok modern ulus ve etnik grup hala göçebe İskit İmparatorluğu'dan geldiğini söyler, düşler.

Bugün İskitlerle sanatları ve geride bıraktıkları arkeolojik kalıntıları aracılığıyla karşılaşıyoruz. Göçebe olduklarından, arkeolojik kalıntıların çoğu kurganlardan yani mezar höyüklerinden kurtarıldı. Bu höyüklerden elde edilen nesneler, 18. yüzyılda Büyük Petrus'a sunulduğunda Rusya'nın Hermitage Müzesi'nin temelini oluşturdu. Çoğu eser taşınabilir olmaları gerektiğinden nispeten küçüktür. Bununla birlikte İskitler kurganlarının yakınında büyük dikilitaşlar bıraktılar. İkonografi, güçlü stilize edilmiş hayvanlar ve tek başına veya savaşta tasvir edilen insanlar, antropomorfik figürler, canavarlar, tanrılar ve enerjik geometrik motifler içerir. İskitler ortadan kaybolduktan çok sonra bile ikonografileri bozkır halklar ve ürettikleri sanat üzerinde muazzam etkiye sahip oldu.