Atomculuk: Atomları Antik Yunan Düşünürleri mi Keşfetti?

Bu makalede Atomculuk / Atomizm olarak bilinen antik ekolün başlıca düşünürlerine ve teorilerine bakacağız. Felsefi "atom" kavramı, atomun gerçekte ne olduğuna dair çağdaş bilimsel anlayıştan yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.

Yazar Burcu Kara
atom görsel

'Atom' Yunanca'da 'kesilemez' anlamına gelen 'atomos' kelimesinden gelmektedir. Atom hipotezi modern sınıflarda genellikle bilimsel bir çerçevede sunulur. Fen derslerinde öğrenciler, maddenin en küçük birimleri olan atomların çok yakın zamana kadar bölünemez ya da "kesilemez" olduğunun varsayıldığını öğrenirler. Maddenin atom altı parçacıklardan oluştuğu kavramı binlerce yıldır olmasa da yüzyıllardır var olan bir kavramdır. Atomizm, Stoacılık veya Platonculuk gibi resmi olarak tanınan bir "okul" olmamasına rağmen, en önemli antik filozofların çoğu atomist kozmos anlayışına sahipti. "Atomizm" terimi, her şeyin küçük, bölünemez atomların etkileşimleri sayesinde var olduğunu ve geliştiğini iddia eden doğa felsefelerini tanımlamak için ortaya atılmıştır.

Epikuros (Epikür) ve Lucretius gibi ünlü filozoflar atomcu dünya görüşlerini etik ve ahlak da dahil olmak üzere felsefenin diğer yönleriyle ilişkilendirmişlerdir. Ancak bizim bu makaledeki dikkatimiz, doğal bir felsefi çerçeve olarak atomculuğun tarihsel evrimi üzerinedir.

Atomizmin başlangıcı: Leucippus ve Democritus

C.C.W. Taylor tarafından düzenlenen ve çevrilen The Atomists Leucippus and Democritus: Fragments kitabı. Atomculuk
C.C.W. Taylor tarafından düzenlenen ve çevrilen The Atomists Leucippus and Democritus: Fragments kitabı.

Antik Yunan filozofu Leucippus MÖ 5. yüzyılda yaşamıştır. Hayatının ayrıntıları büyük ölçüde bilinmemektedir. Leucippus, tanınmış öğrencisi Demokritos'a göre, tarihteki ilk atomcu olarak kabul edilir. Demokritos, doğadaki her şeyin atomlara ve hiçliğe bölünebileceği fikrini yaymak için hocasının düşüncelerini kaleme almış ve bu popüler felsefenin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Boşluğun anlamı hiçbir şey, bir vakum, maddenin yokluğu ya da olumsuzlanmasıdır. Leucippus ve Democritus atomların boşlukta birbirleriyle iletişim kuran ebedi, bölünmez entiteler olduğunu teorize etmiştir. Leucippus ve Democritus, modern bilimsel atom anlayışları gibi, atomların hareketli olduğunu, bir araya gelerek kümelendiğini ve birleşerek madde ürettiğini öne sürer. Bu kümelerdeki yıldızlar arasında kalıcı bir füzyon gerçekleşmez. Atomlar boşlukta çarpıştıklarında, her zaman birbirlerinden sekmek zorundadırlar.

Değişime ilişkin atomcu bakış açısı, bölünmez ve değişmez atomların sürekli olarak birbirlerinden sekmesi kavramına dayanır. Dolayısıyla, içinde yaşadığımız dünyanın sürekli olarak geliştiği ve değiştiği akla yatkındır. Herhangi bir şey ilk bakışta sağlam ve kalıcı görünse de, durum nadiren böyledir. Ağaçlardan yapraklar dökülür, yapılar zamanla ufalanır ve nehirler kıyılarını yontar. Yüzyıllar sonra bile Rönesans bilgini Giordano Bruno gibi düşünürler bu bakış açılarından ilham almaya devam etmiştir.

Platonculukta Atomculuk ve Aristoteles'in yanıtı

Platon'un Büstü, Vatikan Müzesi, Roma Atomculuk Atomizm
Platon'un Büstü, Vatikan Müzesi, Roma

Atomcu görüşlere sahip olanlar sadece Leucippus ve Democritus gibi Sokrates öncesi düşünürler değildi. Hatta bazıları Platon'un Timaeus'ta atomcu bir fizik teorisi ortaya koyduğunu öne sürmüştür. Zaten Aristoteles de böyle görüyordu. Toprak, hava, ateş ve su, Platon'un Timaeus'ta bulunan doğa felsefesinin en kapsamlı açıklamasında belirttiği dört elementtir.

Platon'un teorisine göre bu katı madde formları, daha fazla parçalanamayan üçgen şeklindeki parçalardan oluşur (atomların küreler olduğu şeklindeki popüler anlayışın aksine). Üçgenler çok çeşitli diğer formları oluşturmak için kullanılabildiğinden, bunların uygun form olması gerektiği sonucuna varır. Bu aynı zamanda birçok eski Yunanlının toprağın ateşe ve diğer elementlere dönüşebileceğine dair inancını da açıklığa kavuşturur. Platon'a ve atomlar hakkındaki çağdaş bilimsel görüşlere göre atomlar, birleşerek oluşturdukları katı şeyler değil, bölünmezdir.

Aristoteles, Platon'un atom teorisine duyduğu coşkuyu paylaşmamıştır. Platon'un fikirlerinin Demokritos ve Leucippus'unkilerle nasıl karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koyan Aristoteles'ti, ancak atomcu doğalcılığa karşı da sertti. Aristoteles'e inanırsanız, dört element ayrık atomlar değil, maddenin sürekli formlarıdır. Bu aynı zamanda onun doğru olamayacağını söylediği bir şeydi: tek tek atomlar arasında bir "boşluk" olduğu. Aristoteles değişimin sadece atomların yeniden düzenlenmesiyle değil, maddenin potansiyelinin hayata geçirilmesiyle açıklanabileceğine inanıyordu. Platon ve Demokritos'un görüşleri günümüzde gerçeğe daha yakın görünse de, Antik Yunan dönemini takip eden yüzyıllarda Aristoteles'in versiyonu daha sık kabul görmüştür.

Erken Hellenistik dönemde Epikuros (Epikür)

Epikür (Epikuros)'ün mermer başı
Epikuros (Epikür)'ün mermer başı. Görsel: Met Museum

Atomculuğun gelişimine Epikuros'u tartışmadan bakmak hata olur. Erken Helenistik dönem filozoflarından Epikuros'un atomculukla Demokritos'un bir takipçisi tarafından tanıştırıldığına inanılmaktadır. Yine de, kendi felsefi inançlarıyla tutarlı hale getirmek için Demokritosçu düşüncenin bazı yönlerini değiştirmiştir.

Özellikle Epikuros'a göre atomların sonsuz bir dünyada aşağıya doğru düşme yönünde doğal bir eğilimi vardır. Epikuros, Demokritos'un aksine, atomların genellikle aşağıya doğru aktığını, atomlar yollarından "saptığında" ve birbirlerine çarptığında aşağıya doğru gidişlerinin periyodik olarak kesintiye uğradığını düşünüyordu.

Epikuros, atomların düşerken birbirlerine çarparak farklı madde formları oluşturmasının bu "sapma "nın sonucu olduğunu teorize etmiştir. Atomculuğun fiziksel teorisindeki bu ilerlemelere ek olarak, Epikuros atomculuğu felsefenin diğer alanlarına da uyarlamış, hatta atomcu düşünceyi zevk ve ıstırap tanımlarıyla bağdaştırarak dingin bir yaşam için gerekli olduğunu savunmuştur.

Atomizmin en ünlü ismi Lucretius olabilir mi?

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda De rerum natura'nın bir el yazması
Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda De rerum natura'nın bir el yazması.

Epikuros'un en tanınmış öğrencileri Demokritos ve Leucippus gibi Lucretius da bugün Epikürcü felsefeye aşina olmamızdan büyük ölçüde sorumludur. Epikürcü fikirlere göre kozmosun doğası hakkında felsefi bir şiir olan Lucretius'un ufuk açıcı De rerum natura'sı (Şeylerin Doğası Üzerine) neredeyse tamamen günümüze ulaşmıştır ve Batı felsefesinin gelişimini şekillendirdiği kabul edilmektedir.

Şiirin tamamını burada özetlemek zordur, ancak başlangıçtaki birkaç dize Lucretius'un Epikürcü felsefeyi nasıl anladığını göstermesi açısından çok öğreticidir. De rerum natura'nın temel ilkelerinden biri, hiçbir şeyin hiçbir şeyden yaratılamayacağı ya da hiçbir şey tarafından yok edilemeyeceğidir. Tüm yaşam, Demokritos'un boşluğu gibi, maddi dünyadan ayrılmıştır. Bu iki unsur birleşerek etrafımızdaki doğal dünyayı oluşturur.

Gerçek atomculuk, minicik atomlardan oluşan bir bedeni tanımlar. Sonsuz mesafeye uzanan sınırsız sayıdaki atomlar nedeniyle, bu küçük, bölünmez parçacıkların içinde bulunduğu dünya da sonsuzdur. Kozmos hakkındaki modern bilimsel bilgimizi bir şekilde yansıtan bu tür tasvirler, Lucretius ve De rerum natura'nın halkın hayal gücünde neden bu kadar uzun süre kalıcı olduğunu açıklamaya yardımcı olur.

Ortaçağ ve Rönesans döneminde Atomculuk

Giordano Bruno
Heykeltraş Ettore Ferrari'nin Roma'daki Campo dei Fiori'de bulunan heykeli, Bruno'nun temel Katolik doktrinlerinin inkârını da içeren suçlamalarla sapkın olarak kazığa bağlanıp yakıldığı yerdir.

Lucretius, ateist inançları ve dünyanın oluşumuna dair etik dışı görüşü nedeniyle ilk Kilise papazları tarafından nefretle karşılanmış olsa da, şiiri ve diğer antik atomcuların yazıları birçok uygarlık boyunca etkili olmaya devam etmiştir. Orta Çağ boyunca ve Rönesans'a kadar atomculuk periyodik ilgi patlamalarına konu olmuştur. Bu ilgi İslam dünyasına bile yayılmıştır.

Atomculuk üzerine çalışmalar 12. ve 14. yüzyıllarda kısmen Calcidius'un Platon'un Timaeus'una yazdığı şerhten dolayı gelişmiştir. Bu araştırmaların çoğu atomcu dünya görüşlerini daha yaygın olan Aristotelesçi doğa felsefesiyle, özellikle de dört bileşen kavramıyla (ateş, hava, toprak ve su) uzlaştırmayı amaçlamıştır. Örneğin Chartres'lı Thierry, bu elementlerin hareketliliğini açıklamak için atomistik madde teorisini önermiş ve bunların değişen hızlara sahip atomlardan oluştuğunu öne sürmüştür.

Orta Çağ atomculuğuyla kıyaslandığında, atomculuğun Rönesans versiyonu kesinlikle düzen karşıtıydı. Üniversitelerde öğretilen Hristiyan-Aristotelesçi dünya görüşünden memnun olmayan Giordano Bruno gibi Aristoteles karşıtı reformcular bu görüşün başlıca okuyucuları ve hayranlarıydı. Bruno'nun sınırsız sayıda gezegen ve güneş sistemine sahip sonsuz bir kozmos hipotezi atomları da içeriyordu. Maddenin en küçük yapı taşları olan bu temel parçacıklar, her şeyi birbirine bağlamaya hizmet eden ilahi bir özle doluydu. Sonunda kazığa bağlanıp yakıldı çünkü dini otoriteler görüşlerinin alışılmışın dışında olduğunu düşünüyordu.

Aydınlanma ve ötesinde Atomculuk

antimadde star detektörü
Antimadde detektörü Star.

Bruno gibi düşünürlerin akıbetine rağmen atomculuğa olan ilgi 17. yüzyıl ve sonrasında da devam etti. Antik atomculuğun aksine mekanik atomculuk, Aydınlanma'nın genişleyen bilimsel hareketi için daha ilgi çekiciydi. Bununla birlikte, mekanik atomcular fikirlerini fiziksel dünyaya uygulamakla, ruhun doğasını, göksel varlıkları ve benzerlerini araştırmak için atomizmi kullanmaktan daha fazla ilgilenmişlerdir.

Mekanik atomculuk, kendisinden önceki pek çok fikir gibi, evrenin tamamen yokluk içinde hareket eden atomlardan oluştuğunu varsayıyordu. Mekanik atomcular, kararlılıkları nedeniyle atomları hala maddenin en düşük bileşeni olarak görüyorlardı. Isaac Newton'un kuvvetler üzerine yaptığı çalışmaların bu atomların niteliklerine ilişkin açıklamalara dahil edilmesine rağmen, filozoflar ve bilim insanları görüşlerine ampirik kanıt sağlamakta zorlandılar.

O zamandan beri çok sayıda bilim insanı ve entelektüel atomizmden ilham almıştır. Kökleri 19. yüzyılda termodinamik ve kinetik teori üzerine yapılan çalışmalara dayansa da, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında parçacık hareketi üzerine teorilerde ortaya çıkmıştır. Eski felsefi atomculuk ile günümüz atom fiziği arasındaki bariz zıtlıklara rağmen Demokritos gibi eski filozofların teorilerinde bir dereceye kadar 'haklı çıktıklarına' inanmak inanılmaz.