Bağlantısızlar Hareketi: Kökenler, İlkeler ve Hedefler

Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş döneminin etkisi altında olmayan ve büyük güçlerin bloklarına (NATO ile Varşova Paktı gibi) bağlı olmayan ülkelerin oluşturduğu bir grup uluslararası ittifaktır.

Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi 18. Zirvesi (2019).
Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi 18. Zirvesi (2019).

Genellikle NAM (Non-Aligned Movement) olarak kısaltılan Bağlantısızlar Hareketi, küresel güç politikaları bağlamında tarafsız bir duruş sergileyen bir grup ülkeden oluşan önemli bir uluslararası örgüttür. "Bağlantısızlar" olarak anılan bu ülkeler, ABD ve müttefikleri (Batı Bloğu) ya da Sovyetler Birliği ve müttefikleri (Doğu Bloğu) gibi herhangi bir büyük güç bloğuna resmi olarak bağlı değildir. Bunun yerine bağımsız kalmayı ve Soğuk Savaş dönemine damgasını vuran ideolojik ve siyasi çatışmalarda taraf olmamayı tercih ederler.

Bağlantısızlar Hareketi'nin oluşumu, Soğuk Savaş'tan kaynaklanan yoğun küresel gerilimlerin yaşandığı bir dönem olan 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından dünya, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği iki büyük etki alanına bölünmüştü. Bu ideolojik bölünme ve bu süper güçler arasındaki jeopolitik mücadeleler, çatışma ve rekabetle dolu bir küresel tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu arka planın ortasında, bağımsızlığını yeni kazanan bazı ulusların liderleri farklı bir yola ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Ulusların egemenliklerini savunmaları, çıkarlarını korumaları ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmeleri için bir platform sağlayacak bir hareket kurmaya çalıştılar. NAM'ın temeli 1955 yılında Endonezya'da düzenlenen ve 29 ülkeden liderlerin bir araya gelerek iki kutuplu bir dünyada yeni bağımsızlığını kazanan ulusların karşılaştığı ortak kaygıları ve zorlukları tartıştığı Bandung Konferansı'nda atıldı.

Bağlantısızlar Hareketi'nin Kurucu İlkeleri

Soğuk Savaş'ta Tarafsız Duruş

Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) oluşumuna rehberlik eden temel ilkelerden biri, Soğuk Savaş'ın yoğun rekabet ortamında tarafsız bir duruş sergilemesiydi. Bu dönemde dünya iki büyük bloğa bölünmüştü; ABD Batı Bloğuna, Sovyetler Birliği ise Doğu Bloğuna liderlik ediyordu. Bu süper güçler küresel ölçekte nüfuz ve hakimiyet için ideolojik, siyasi ve askeri mücadelelere giriştiler.

NAM üyesi devletler, kendilerini bu süper güç bloklarından herhangi biriyle aynı hizaya getirmekten uzak durmayı seçtiler. Bunu yapmanın, uluslarının Soğuk Savaş'ın daha büyük jeopolitik satranç oyununda piyon haline gelmesine yol açabileceğini ve potansiyel olarak egemenliklerini ve bağımsızlıklarını zayıflatabileceğini fark ettiler. Bunun yerine, kendi dış politikalarını ve ulusal çıkarlarını bağımsız olarak takip etme haklarını savunarak bağlantısızlık ilkesini benimsediler.

Barış ve Güvenliğin Teşviki

Barış ve güvenlik her zaman Bağlantısızlar Hareketi'nin ilkelerinin merkezinde yer almıştır. NAM üyesi devletler, tarafsız ve bağlantısız kalarak küresel barış ve istikrara katkıda bulunabileceklerine inanmışlardır. Soğuk Savaş'ın askeri çatışmalarına ve güç mücadelelerine katılmaktan kaçınarak, topraklarının savaş alanı haline gelmesini önlemeyi ve çatışmaların kendi bölgelerine sıçrama riskini azaltmayı amaçladılar.

NAM, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde temel araçlar olarak barışçıl diplomasi, diyalog ve çatışma çözümünü aktif bir şekilde destekledi. Üye devletler, siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak güç kullanımını reddederek, çatışmaların müzakere ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini savundular. Barış ve güvenliğe olan bu bağlılık NAM'a küresel ilişkilerde yapıcı bir güç olarak itibar kazandırmıştır.

Kendi Kaderini Tayin ve Dekolonizasyon için Mücadele

Bağlantısızlar Hareketi'nin bir diğer temel ilkesi de ulusların kendi kaderini tayin etmesine ve sömürge yönetimi altındaki bölgelerin sömürgelikten kurtarılmasına verdiği sarsılmaz destekti. NAM üyesi pek çok devlet yakın zamanda sömürgeci güçlerden bağımsızlıklarını kazanmışlardı ve hala özgürlükleri için mücadele eden diğer uluslarla empati kuruyorlardı.

NAM üyesi devletler sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı güçlü bir duruş sergileyerek sömürge yönetiminin sona erdirilmesini ve sömürgeleştirilen halklara bağımsızlık verilmesini savundular. Sömürge sistemini, eşitsizliği ve sömürüyü sürdüren geçmişin bir kalıntısı olarak gördüler ve uluslararası sahnede dekolonizasyon davasını ilerletmek için çalıştılar.

Bağlantısızlar Hareketi ile İlişkili Önde Gelen Liderlerden Bazıları

Üye ülkelerden birçok önde gelen lider Bağlantısızlar Hareketi ile ilişkilendirilmiştir:

 • Jawaharlal Nehru (Hindistan)
 • Sukarno (Endonezya)
 • Gamal Abdel Nasser (Mısır)
 • Josip Broz Tito (Yugoslavya)
 • Kwame Nkrumah (Gana)
 • Fidel Castro (Küba)
 • Hafız Esad (Suriye)

Önemli Anlar ve Kilometre Taşları

İlk Toplantılar ve Beyanlar

Bağlantısızlar Hareketi (NAM), ilke ve hedeflerinin temelini oluşturan bir dizi erken toplantı ve deklarasyonla yolculuğuna başladı. En kayda değer toplantılardan biri Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1955 Bandung Konferansı'ydı. Bu tarihi etkinlik, bağımsızlıklarını savunmak ve Soğuk Savaş döneminin çalkantılı sularında yol almak için ortak bir arzuyu paylaşan, başta Asya ve Afrika'dan olmak üzere 29 ülkenin liderlerini bir araya getirdi. Bandung Konferansı, egemenliğe saygı, diğer ulusların iç işlerine karışmama ve barış içinde bir arada yaşama gibi ilkeleri vurgulayan "Bandung'un On İlkesi "ni ortaya çıkardı. Bu ilkeler NAM'ın yol gösterici ilkeleri haline gelmiştir.

NAM'ın çatışma çözümüne katılımının önemli bir örneği 1956 Süveyş Krizi'nde arabuluculuk rolü oynamasıdır. Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi, İngiltere, Fransa ve İsrail gibi Batılı güçlerin de dahil olduğu bir çatışmaya yol açmıştı. Aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır ve Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru'nun da bulunduğu NAM liderleri krizin yatıştırılmasında ve barışçıl bir çözümün teşvik edilmesinde kilit roller oynamışlardır.

NAM'ın Küresel Diplomasiye Katkısı

On yıllar boyunca Bağlantısızlar Hareketi, acil uluslararası meseleleri ele alarak küresel diplomasiye sürekli katkıda bulunmuştur. Egemenlik, kendi kaderini tayin ve diğer ulusların işlerine karışmama gibi ilkelere olan bağlılığı çeşitli uluslararası forumlarda yankı bulmuştur. NAM, Küresel Güney'de sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesinin sesli bir savunucusu olmuştur.

NAM'ın kayda değer başarılarından biri, Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin sona erdirilmesinde oynadığı roldür. NAM üyesi devletler, diplomatik baskı ve ekonomik yaptırımlar yoluyla, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve demokratik reformların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası çabalarda önemli bir rol oynamıştır.

Hareket ayrıca iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması, barış ve güvenliğin desteklenmesi gibi güncel küresel sorunlarla da ilgilenmeye devam etmiştir. NAM'ın çok taraflılığa ve diplomasiye olan bağlılığı, küresel meselelerdeki etkisinin temel taşı olmaya devam etmektedir.

Bağlantısızlar Hareketi'nin Ana Hedefleri ve İlkeleri

 • Soğuk Savaş sırasında herhangi bir büyük güç bloğuna bağlı olmamak.
 • Barışın, silahsızlanmanın ve ulusların barış içinde bir arada yaşamasının teşvik edilmesi.
 • Tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı.
 • Emperyalizm, sömürgecilik ve ırkçılığa karşıtlık.
 • Üye devletler arasında ekonomik işbirliği ve kalkınma.
 • Küresel Güney'in ve gelişmekte olan ulusların haklarının savunulması.

Üyelik ve Yapı

NAM Üyeliğinin Büyümesi

Bağlantısızlar Hareketi (NAM), 1955 yılında Bandung Konferansı'nda kuruluşundan bu yana üye sayısında önemli bir büyüme kaydetti. İlk toplantıda çoğunluğu Asya ve Afrika'dan olmak üzere 29 ülke yer almış, ancak yıllar geçtikçe hareket dünyanın çeşitli bölgelerinden çok sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde genişlemiştir.

 • Asya ve Afrika: Başlangıçta, NAM öncelikle Asya ve Afrika'dan yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerden oluşuyordu. Bu ülkeler dekolonizasyon, kalkınma ve Soğuk Savaş'ın baskılarıyla ilgili benzersiz zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Ortak deneyimleri ve egemenlik ve kendi kaderlerini tayin etme istekleri onları NAM şemsiyesi altında bir araya getirdi.
 • Latin Amerika: Soğuk Savaş devam ederken, birçok Latin Amerika ülkesi de NAM'a katıldı. Bu ülkeler kendilerini dönemin ideolojik çatışmalarından uzak tutmaya ve bağımsız dış politikalar izlemeye çalıştılar. Latin Amerika'nın önemli üyeleri arasında NAM faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan Küba da bulunmaktadır.
 • Diğer Bölgeler: İlerleyen yıllarda NAM, Orta Doğu, Avrupa ve Pasifik ülkelerini de kapsayacak şekilde daha da genişledi. Bu genişleme, hareketin dünya çapında bağlantısız ulusların çıkarlarını temsil etme taahhüdünü yansıtıyordu.

Zirve Toplantıları ve Karar Alma

Bağlantısızlar Hareketi konsensüse dayalı bir karar alma süreciyle işlemektedir. Genellikle üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenli zirve toplantıları düzenler. Bu zirveler, üye devletlerin küresel sorunları tartışmaları, bakış açılarını paylaşmaları ve kolektif tepkiler formüle etmeleri için önemli platformlar olarak hizmet eder.

 • Zirve Sıklığı: NAM zirveleri genellikle her üç yılda bir yapılır ve acil konulara dikkat edilmesi gerektiğinde özel toplantılar düzenlenir. Bu toplantılar üye devletlerin bağlantısızlık ilkelerine bağlılıklarını yinelemeleri ve belirli uluslararası meseleleri tartışmaları için bir fırsat sunmaktadır.
 • Politika Oluşturma: Bu zirveler sırasında üye ülkeler barış, güvenlik, kalkınma ve insan hakları dahil olmak üzere çok çeşitli konularda diyaloğa girerler. Hareketin uzlaşı pozisyonlarını yansıtan deklarasyon ve kararları kabul ederler. Bu belgeler NAM'ın uluslararası konulardaki duruşuna rehberlik eder.
 • Koordinasyon Pozisyonları: NAM'ın daimi bir sekreteryası ya da birleşik bir askeri yapısı olmasa da, üye devletlerin küresel meselelerdeki pozisyonlarının koordine edilmesinde hayati bir rol oynar. Farklı bakış açılarına sahip ülkelerin görüşlerini hizalamalarını ve ortak hedefleri desteklemelerini sağlar.

NAM'da Dönem Başkanlığının Rolü

Bağlantısızlar Hareketi, üye ülkelerin belirli bir süre için bu görevi üstlendiği dönüşümlü bir başkanlık sistemi altında faaliyet göstermektedir. Başkanlık, hareketin birliğinin bir sembolü olarak hizmet eder ve NAM faaliyetlerinin kolaylaştırılmasında liderlik sağlar.

 • Başkanlık Sorumlulukları: Dönem başkanı ülke, NAM zirve toplantılarına ev sahipliği yapmaktan ve görev süresi boyunca hareketin faaliyetlerini denetlemekten sorumludur. NAM'ın çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında ve diplomatik çabaların kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynar.
 • Dönem Süresi: Başkanlık dönemi genellikle bir sonraki NAM zirvesine kadar sürer. Yeni başkan zirvenin bitiminde sorumlulukları üstlenerek liderliğin yumuşak bir geçişini sembolize eder.
 • NAM İlkelerinin Teşvik Edilmesi: Dönem başkanlığı, üye devletlerin bağlantısızlık, çok taraflılık ve işbirliğine olan bağlılıklarını küresel sahnede sergilemeleri için bir fırsat sunar. NAM'ın kimliğinin ve misyonunun temelini oluşturan ilkelerin altını çizer.

NAM'ın Nüfuzu ve Etkisi

Silahsızlanmanın Savunuculuğu

Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) etkisini gösterdiği önemli alanlardan biri de küresel ölçekte silahsızlanmanın savunulmasıdır. NAM üyesi ülkeler sürekli olarak nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi davasını savunmuşlardır. Bu duruş, hareketin barış içinde bir arada yaşamayı ve çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesini vurgulayan temel ilkeleriyle uyumludur.

NAM üyesi ülkeler, nükleer silahların yayılmasını azaltmayı amaçlayan silah kontrol anlaşmaları ve sözleşmelerinin güçlü savunucuları olmuşlardır. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ve Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması (CTBT) gibi girişimlerin desteklenmesinde önemli roller oynamışlardır. Bu anlaşmaları savunarak ve silahsızlanma tartışmalarına katılarak NAM, nükleer silahların daha fazla yayılmasını önlemeye ve yıkıcı çatışma riskini azaltmaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunmuştur.

Gelişmekte Olan Ülkelere Destek

Bağlantısızlar Hareketi sürekli olarak gelişmekte olan ülkelerle dayanışma içinde olmuş, bu ülkelerin haklarını, çıkarlarını ve sosyo-ekonomik kalkınmalarını savunmuştur. NAM üyesi birçok ülkenin kendisi de yoksulluk, az gelişmişlik ve kaynaklara sınırlı erişim gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan gelişmekte olan ülkeler grubunun bir parçasıdır.

Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda, NAM ülkeleri adil ticaret, borçların hafifletilmesi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele almak üzere seslerini yükseltmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını tanıyan ve servet ve kaynak eşitsizliklerini azaltmayı amaçlayan daha adil bir küresel ekonomik düzen çağrısında bulundular.

Uluslararası Örgütlerde Etki

NAM üyesi devletler, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası örgütlerde önemli bir etkiye sahiptir. Hareketin geniş üye sayısı ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme taahhüdü, onu küresel politika ve girişimlerin şekillendirilmesinde önemli bir güç haline getirmiştir.

NAM ülkeleri, üye devletlerin önemli bir bölümünü oluşturdukları BM Genel Kurulu'nda ortak çıkarları ve öncelikleri ilerletmek için genellikle birlikte çalışırlar. Sahip oldukları kolektif oy gücü, barışı koruma operasyonları, insan hakları ve kalkınma programları da dahil olmak üzere çok çeşitli küresel meselelere ilişkin kararları etkilemelerine olanak tanımaktadır.

Bağlantısızlar Hareketi ve Güncel Jeopolitik Sorunlar

NAM'ın Güncel Çatışmalar Konusundaki Tutumu

Bağlantısızlar Hareketi (NAM), çağdaş çatışmaların ve jeopolitik meselelerin ele alınmasında önemli ve etkili bir rol oynamaya devam etmektedir. Hareketin temel ilkelerinden biri, barış içinde bir arada yaşamanın ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin teşvik edilmesidir. Bu nedenle, NAM sık sık uluslararası çatışmalar konusunda pozisyon almakta ve çatışmaların çözümü için tercih edilen yöntemler olarak diyalog, müzakere ve diplomasiyi savunmaktadır.

NAM üyesi devletler çeşitli küresel çatışmalarda endişelerini dile getirmiş ve barışçıl çözümler için diplomatik destek sağlamışlardır. Örneğin, Suriye İç Savaşı sırasında NAM üyesi ülkeler, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak çatışmanın sona erdirilmesi için barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulunmuşlardır.

İsrail-Filistin çatışması bağlamında, NAM sürekli olarak Filistin halkının haklarını desteklemiş ve 1967 Altı Gün Savaşı'ndan önceki sınırlara dayalı iki devletli bir çözüm çağrısında bulunmuştur. NAM üyesi ülkeler, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuş ve ilgili taraflar arasında anlamlı müzakerelerin canlandırılmasına yönelik çabaları desteklemiştir.

NAM'ın Küresel Sorunların Ele Alınmasındaki Rolü

NAM, belirli çatışmalara müdahil olmasının ötesinde, çok çeşitli küresel zorlukların ele alınmasına aktif olarak katılmıştır. Bu zorluklar arasında iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi yer almaktadır.

NAM üyesi devletler iklim değişikliğinin etkileri konusundaki endişelerini toplu olarak dile getirmiş ve etkilerini hafifletmek için uluslararası işbirliğini savunmuşlardır. Küresel iklim zirvelerine ve müzakerelerine katılarak gelişmiş ülkelerin karbon emisyonlarına tarihsel katkıları konusunda sorumluluk almaları ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına destek olmaları gerektiğini vurgulamışlardır.

Bağlantısızlar Hareketi'nin günümüzün küresel sorunlarını ele alma konusundaki kararlılığı, işbirliği ve diplomasi için bir forum olarak süregelen öneminin altını çizmektedir. Dünya gelişmeye devam ederken, NAM, daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzene katkıda bulunma arayışıyla, kuruluş ilkeleri olan bağlantısızlık, egemenlik ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine bağlılığını sürdürmektedir.