Yeni Düzen (New Deal): ABD'yi Kurtaran Deneysel Politikalar

Roosevelt'in 1933'teki yeni stratejisi, Büyük Buhran'ı ve 1929'daki borsa çöküşünü hafifletmeyi amaçlayan Yeni Düzen'di.

Başkan Roosevelt ve yardımcıları 14 Ağustos 1935 tarihinde Sosyal Güvenlik Yasası'nı imzalarken.
Başkan Roosevelt ve yardımcıları 14 Ağustos 1935 tarihinde Sosyal Güvenlik Yasası'nı imzalarken.

Başkan Franklin D. Roosevelt, kendi yönetiminin ülkenin Büyük Buhran'a sürüklenmesindeki rolüne tepki olarak müdahaleye dayalı Yeni Düzen (New Deal)'i başlattı. Firmaların başarısızlıkları ve giderek artan işsizlik karşısında devlet, durumu hafifletmek için sosyal ve ekonomik önlemler uygulamaya koydu. Bu strateji 1933 yılında uygulamaya konulduktan sonra 1938 yılına kadar sürdü. Yeni Düzen sendikal hakları tesis etti, iş yapış biçimlerini kontrol altına aldı ve finans sektörünü dönüştürdü.

Yeni Düzen Nedir?

1910-1960 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek GSYİH'si
Büyük Buhran (1929-1939) yılları vurgulanarak 1910'dan 1960'a kadar ABD'nin yıllık reel GSYİH'si. Görsel: Wikimedia.

1929'daki borsa çöküşünün ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iflas dalgası ve ardından işsizlik oranında bir artış görüldü. Büyük Buhran 1930'lar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni derinden etkilemiştir. Roosevelt ekonomik zararı hafifletmek için olağanüstü siyasi önlemler aldı. Bunun adı Yeni Düzen'di.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, 1929 borsa çöküşünün neden olduğu Büyük Buhran'ın etkileriyle mücadele etmek için 1933 ve 1938 yılları arasında büyük bir ekonomik iyileşme programı olan Yeni Düzen'i uygulamaya koydu. Tüketim ve yatırımın hızla toparlanmasının ötesinde, bu "Yeni Düzen" yeni krizleri önlemek için Amerikan ekonomik sisteminde kapsamlı bir reform yapmayı amaçlıyordu.

Yeni Düzen, o zamana kadar ekonomiye herhangi bir federal hükümet müdahalesine karşı olan Amerikan toplumunu derinden dönüştürdü. Ayrıca, 1936 yılında tam anlamıyla istihdamı sağlamak için bütçe açıkları da dahil olmak üzere devlet müdahalesini savunan "Genel Teori" adlı eserini yayınlayan John Maynard Keynes de dahil olmak üzere pek çok ekonomiste ilham verdi.

Franklin D. Roosevelt Yeni Düzen'i Neden Yarattı?

Büyük Buhran'ın başlarında yaşanan banka kaçışı sırasında New York'taki American Union Bank'taki kalabalık.
Büyük Buhran'ın başlarında yaşanan bankacılık krizi sırasında New York'taki American Union Bank'taki kalabalık. Görsel: Halka Açık.

Bir önceki başkan Herbert Hoover'ın çabalarına rağmen ülkedeki ekonomik durum felaketti. İşsizlik oranı %25 civarındaydı, GSYİH keskin bir şekilde düşmüştü, mali durum istikrarsızdı, milyonlarca birikim sahibi ve çiftçi mahvolmuştu. 1930 ve 1933 yılları arasında Amerikan sanayi üretimi yarı yarıya, hatta bazı sektörlerde üçte iki oranında düşmüş, tarımsal fiyatlar ürüne bağlı olarak %25 ila %50 oranında azalmış ve 1933 yılında 14 milyon Amerikalı, yani çalışan nüfusun dörtte biri işsiz kalmış ve bu kişiler ancak aşevleri sayesinde hayatta kalabilmiştir.

Tüm bunlar, adeta başka bir zamandan ve başka bir dünyadan geldiği düşünülen isyan gösterilerinin yeniden canlanmasına neden olan eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizin göstergeleriydi: Gıda ayaklanmaları.

Birçok işletme iflas etti ve 1929'daki borsa çöküşünden sonra işsiz insan sayısı dramatik bir şekilde arttı. Herbert Hoover'ın başkanlığı sırasında Büyük Buhran'ın ilk belirtileri ortaya çıkmıştı. Ondan sonra göreve gelen Franklin Delano Roosevelt, ABD ekonomisini canlandırmak için mali piyasalarda reform yaptı. Onun müdahaleci Yeni Düzen (New Deal) stratejisini yönlendiren, ekonomist ve "Keynesyen" akımın kurucusu John Maynard Keynes'in ilkeleriydi.

Yeni Düzen Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşti?

Wilder, Tennessee'nin bu bölümündeki tek su kaynağından elle su pompalanması (Tennessee Valley Authority, 1942)
Wilder, Tennessee'nin bu bölümündeki tek su kaynağından elle su pompalanması (Tennessee Valley Authority, 1942).

İlk olarak 1933 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulan Yeni Düzen stratejisi ekonomik koşulları iyileştirmeyi amaçlamıştır. Bu ve diğer politikaların, özellikle de kaynakların ve ekonomik gücün dağılımını etkileyenlerin ilk gözle görülür etkileri 1935'te ortaya çıktı. Bu müdahaleci programın beş yıllık dönemi 1938'de sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri bu süre zarfında yavaş yavaş askeri bir ekonomiye doğru kaymıştır.

1930'lardaki Büyük Buhran, uzunluğu, kapsamı (ABD'nin ötesinde kriz uluslararası boyuta ulaşmıştır) ve toplumsal sıkıntılar nedeniyle zayıflayan piyasa ekonomisinde (John Maynard Keynes tarafından teorize edilen) devlet müdahalesi dönemini başlatması açısından önemliydi.

Bu krizin ışığında Başkan Roosevelt ve danışmanları, Federal Devlet'in ekonomik düzenlemelere müdahalesini artırma kararı aldı. Bu, belirli finansal faaliyetlerin (özellikle kredi ve borç yönetimi) baskı altına alınmasını, büyük bir kalkınma programının oluşturulmasını ve bir sosyal refah devletinin kurulmasını gerektiriyordu. Ne var ki bu cesur strateji yaygın bir destek görmedi. Birçok ekonomist serbest piyasalara getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu stratejiyi eleştirirken, medya ve bazı politikacılar da bu stratejiyi diktatörce ve Amerikan ideallerine uymayacak kadar merkeziyetçi olarak nitelendirdi.

Yeni Düzen Nasıl Uygulamaya Konuldu?

yeni düzen new deal Başkan karşılıklı ticaret programını genişleten tasarıyı imzaladı Washington DC Nisan, Franklin D. Roosevelt
Başkan karşılıklı ticaret programını genişleten tasarıyı imzalarken. Washington DC, Franklin D. Roosevelt.

1933 yılında başlatılan Yeni Düzen, Roosevelt'in ekonomik ve sosyal girişimlerini hızla hayata geçirmeyi amaçlıyordu. "İlk 100 Gün" olarak adlandırılan bu dönemde sosyal yardım, işsizlik sigortası ve mali reform gibi politikalar acil durum müdahalesi olarak hayata geçirildi. 1935 yılında, zenginliğin yeniden dağıtılmasını ve işçi sendikaları için korumaları içeren yeni bir Yeni Düzen yürürlüğe kondu. Yeni Düzen resmi olarak 1938'de sona ererken, bazı girişimleri bir süre daha devam etti.

Başkan Franklin D. Roosevelt, Büyük Buhran'ı sona erdirme planının bir parçası olarak, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma dönemini başlatmak amacıyla yeni devlet kurumları, sübvansiyonlu programlar ve kamu hizmetleri oluşturarak ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etti. Başkan, bu kararları verirken kendisine yardımcı olmaları için çoğunlukla Harvard (Boston) ve Columbia'dan (New York) akademisyenlerden oluşan ve her biri ekonomi alanında farklı bir düşünce ekolünü temsil eden bir danışmanlar komitesine, beyin takımına güveniyordu.

İki grup vardı: Sistemde uzun vadeli değişikliklerden yana olan "planlamacılar" ve işleri yoluna koymak için ekonomiye sadece para pompalamanın yeterli olduğunu düşünen "harcamacılar".

Roosevelt bütçe açığı uygulamasına başvurarak hükümet harcamalarını önemli ölçüde artırdı (1936'da 3,5 milyar dolar). Yeni Düzen'in başlıca tedbirleri arasında şunlar vardı:

 1. Sanayiyi canlandırmak ve rekabeti düzenlemek (National Industrial Recovery Act veya NIRA, 1933).
 2. Başta 1933'te Tennessee Vadisi'nin geliştirilmesi olmak üzere büyük çaplı kalkınma politikaları aracılığıyla işsizlikle mücadele etmek (bkz. Tennessee Valley Authority ya da TVA).
 3. Altın standardının terk edilmesi ve doların altın cinsinden eski değerinin %59'una düşürülmesi (1934 Altın Rezerv Yasası).
 4. Çiftçilere yardım ve tarımsal aşırı üretimle mücadele ( Agricultural Adjustment Act veya AAA).
 5. Son olarak, Refah Devleti çerçevesinde yaşlılık sigortası ve işsizlik sigortası tesis eden bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması (Sosyal Güvenlik Yasası, 1935) Yeni Düzen'in temel ilkeleriydi.

İş Projesi İdaresi (WPA)

İş Geliştirme İdaresi (WPA), 6 Mayıs 1935'te büyük ölçekli inşaat projelerine odaklanan bir hükümet kuruluşu olarak kuruldu (1939'da İş Projeleri İdaresi olarak yeniden adlandırıldı). Hem özel konutların hem de kamu yapılarının inşası ve restorasyonu WPA'nın görev alanına giriyordu. En ünlü eserlerinden biri olan San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü, WPA'nın mükemmelliğinin bir kanıtıdır. FAP (Federal Sanat Projesi) aracılığıyla kültürel alanda hayati bir işlev gördü. 30 Haziran 1943'te Başkan Roosevelt, WPA'yı lağveden bir kanun imzaladı.

Ulusal Kurtarma İdaresi (NRA)

20 Haziran 1933'te Kongre, ekonomi, işçiler ve işyeri ile ilgili konuları denetlemek üzere Ulusal Kurtarma İdaresi (NRA) adında yeni bir devlet kurumu oluşturdu. NIRA, canlanmaya ihtiyaç duyan endüstriler için eşit bir oyun alanı oluşturulmasını zorunlu kıldı. Artık işletmelerin ürünleri için bir taban fiyat belirlemelerine izin veriliyordu. Çalışma haftasının uzunluğu ve asgari ücretin her ikisi de NRA tarafından düzenlendi. 27 Mayıs 1935'te resmen lağvedildi.

Tennessee Valley Authority (TVA)

TVA, Tennessee Vadisi'ndeki enerji santrallerini, su yollarını ve taşkın korumasını yöneten bir devlet kurumuydu. Tennessee, Alabama, Kentucky, Georgia ve Mississippi'nin tamamı TVA'nın hizmet alanına dahildi. İlk kurulduğu 1933 yılından beri varlığını sürdürmektedir. Hidroelektrik ve nükleer enerji üretimi, üretiminin ana odak noktalarıdır. Termik santraller de TVA'nın bir diğer varlığıdır.

Yeni Düzen'in Sonuçları

Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace ve Robert Fechner Shenandoah Vadisi, Virginia'da
Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace ve Robert Fechner Shenandoah Vadisi, Virginia'da. Görsel: National Archives and Records Administration.

Her ne kadar Yeni Düzen ekonominin bütünü açısından karışık bir sicile sahip olsa da (1939'da milli gelir hala 1929 seviyesine dönmemişti), ülkenin altyapısında uzun vadeli iyileştirmelere katkıda bulundu. Yeni Düzen sırasında federal hükümet, daha sonra ekonomik gerilemelerin sonuçlarını hafifletmek için kullanacağı parasal (para arzı üzerindeki faaliyet) ve mali (yeni vergiler, bütçe açıkları uygulaması) politika araçlarını geliştirdi.

Öte yandan, sosyal cephede, kriz ve sendikaların genişleyen ayrıcalıkları nedeniyle daha da şiddetlenen 1937'deki büyük grevler sırasında gerginlikler tırmandı. İşsizler, bekar kadınlar ve engelliler 1920'lerde marjinalize edilmiş olsalar da, Yeni Düzen'in sosyal güvenlik programları sayesinde Amerikan toplumuna yeniden katılabildiler.

Umut verici bir başlangıcın ardından, 1937'deki bir başka kriz bu stratejiyi (daha doğrusu bu politikaları, çünkü Rooselvelt'in ilk iki görev süresi boyunca öncelikler değişti) raydan çıkarmakla tehdit etti. Yeni Düzen'in toplum üzerindeki etkisi tartışılmaz olsa da, ekonomik etkinliği tartışmaya açıktır. Pek çok kişi Amerika'nın yeniden silahlanmasının ve ardından 1941'de savaşa dahil olmasının ülke ekonomisini durgunluktan kurtarmaya yardımcı olduğuna inanıyordu.

Roosevelt'in Büyük Buhran sırasındaki ekonomik stratejisinin sonuçları tartışmalı ve en iyi ihtimalle ihmal edilebilir olarak görülüyor. Ancak Yeni Düzen'in toplum üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz. Başkan sık sık basın toplantıları düzenleyerek halkla yakın temas halinde olmuştur.

Yapılan revizyonlar sayesinde artık işyerinde işçi haklarını korumak ve finans sektörünü düzenlemek için yeni yasalar çıkarılabiliyordu. Yeni Düzen, başta bireylerin sivil özgürlüklerini korumakla görevli olanlar olmak üzere çeşitli devlet kurumlarının kurulmasına izin verdiği için önemli bir siyasi ve sosyal miras bıraktı.

Yeni Düzen'in Küresel Etkisi

Sosyal Güvenlik yardımlarının duyurulduğu bir poster.
Sosyal Güvenlik yardımlarının duyurulduğu bir poster.

Yeni Düzen ile birlikte, acil durum ortamında sıkıntıları hafifletmeye çalışmak için yeni bir tür "deneysel" müdahalecilik doğdu. Keynesçilik çoğunlukla sosyal harcamaları ekonomik iyileşme ile tamamen ilişkilendiren bir yöntem olarak anlaşılmış ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm gelişmiş ülkelere uygulanmıştır.

Ancak kamu müdahaleciliği başlangıçta liberal ekonomiye benzer bir işlevi yerine getiren bir mekanizma olarak tasarlanmıştı: İster mal ve hizmetler, ister işgücü piyasası veya para piyasası olsun, tüm piyasalarda mümkün olduğunca optimum bir denge sağlamak.

Bu durum farklı ekonomik sektörlerde ayrı müdahalelerin sayısında artışa yol açmış, devlet makro düzeyde dengesizlikleri düzeltmeye çalışmak yerine kamulaştırma, fiyat kontrolleri ve bankacılık dirijizasyonu gibi önlemlerle ekonominin işleyişine doğrudan müdahale ederek giderek daha fazla girişimci rolü üstlenmiştir. Devletin rolü tartışmanın merkezinde yer almaktadır, çünkü bu müdahalecilik 1980'lerin ortalarından bu yana sanayileşmiş dünya ekonomilerini tanımlayan "saf" liberalizmin arkasındaki itici güç olarak görülmektedir.

Yeni Düzen'in Önemli Tarihleri

Bombardıman uçağı üzerinde çalışan kadınlar, Douglas Aircraft Company, Long Beach, Kaliforniya.
1942'de bombardıman uçağı üzerinde çalışan kadınlar, Douglas Aircraft Company, Long Beach, Kaliforniya.
 • Kara Perşembe, 24 Ekim 1929: Wall Street Çöküşü

Kara Perşembe, 24 Ekim 1929, finans piyasalarındaki "büyük paniğin" başlangıcıydı. İlk olarak New York Borsası'nda 12 milyon hisse satıldı. 29 Ekim 1929 Salı günü, insanlık tarihinin en kötü ekonomik felaketini tetikleyen yüzde 30'luk bir fiyat düşüşü kaydedildi. Bu olayın adı 1929 borsa çöküşüdür.

 • Creditanstalt için 11 Mayıs 1931'de iflas başvurusu yapıldı.

1929 krizinin uluslararası yansımaları halen devam etmektedir. Avusturyalı bir finans kurumu olan Creditanstalt iki yıl sonra çöktü. Bunun sonucunda Avusturya borsası çöktü, onu Almanya borsası izledi ve Avrupa ekonomisi bir felakete sürüklendi.

 • Danat Bank'ın 13 Temmuz 1931'deki mali çöküşü

Hem Danat Bank hem de Creditanstalt 1931 yılında iflas başvurusunda bulundu. Amerikan şirketlerinin 1929 Büyük Buhranı'nın ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla batmakta olan yabancı şirketleri satın alma yaklaşımı, bu Alman bankası üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Denizaşırı ülkelerde satın aldıkları hisse senetlerini satarak zararlarını telafi edebildiler.

 • 21 Eylül 1931 – İngiliz Sterlini devalüe edildi

İngiliz sterlininin değer kaybı 1929 borsa krizinden sonra meydana geldi. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde sterlinin değeri yaklaşık %40 oranında düştü. Bu sürecin bir parçası olarak hükümet de para birimi için altın standardından vazgeçti.

 • Başkan Roosevelt, 2 Temmuz 1932'de yaptığı bir konuşma sırasında "Yeni Düzen" konusunu gündeme getirdi

Roosevelt, 1932 gibi erken bir tarihte Yeni Düzen'in temellerini atmıştır. Ekonomist John Maynard Keynes gibi yakın çalışma arkadaşlarından bazıları, önerdikleri ekonomik ve sosyal politikalarla birlikte anıldı. Bu müdahaleci stratejinin amacı 1929 Büyük Buhranı'nın yol açtığı hasarı azaltmaktı. Mali piyasaların yeniden düzenlenmesi, gayrimenkul inşası ve refah hizmetlerinin genişletilmesi üzerinde duruldu.

 • Roosevelt tarafından 4 Mart 1933 tarihinde oluşturulan "Halk için Yeni Bir Düzen"

Roosevelt, başkan seçildikten kısa bir süre sonra, ekonomik gerilemeyi hafifletmek için Yeni Düzen'i yürürlüğe koyma planları yapmaya başladı. Buna ülke çapında büyük ölçekli projeler inşa etmek ve ekonomiyi canlandırmak için ajanslar ve girişimler kurmak da dahildi.

İhtiyaç Fazlası Mallar Programı, 1936 Surplus Commodities Program, 1936
İhtiyaç Fazlası Mallar Programı, 1936.
 • Birleşik Devletler bankaları 5 Mart 1933 tarihinde Başkan Roosevelt tarafından kapatıldı

Roosevelt'in göreve başlamasından sonra tüm Amerikan bankaları dört gün süreyle kapatıldı. Bu adım, bir dizi iflasın ardından piyasayı sakinleştirmeye yönelik bir girişimdi. Alacaklılara 9 Mart 1933'te geri ödeme yapılacak ve bankaların yeniden açılmasına izin verilecekti.

 • 6 Mart 1933'te Başkan Roosevelt altın ticaretini yasakladı

Roosevelt, Büyük Buhran'ı sona erdirme planının bir parçası olarak altın ihracatına yasak getirmiştir. Nisan 1933'te altın standardını terk ettikten sonra Başkan bu politika yaklaşımını yeniden teyit etti.

 • Sivil Koruma Teşkilatı 31 Mart 1933'te kuruldu

Roosevelt yönetimi tarafından başlatılan bir iş yaratma girişimi olan Sivil Koruma Birliği (CCC), başka türlü fırsat bulamayan gençlere eğitim ve ücretli istihdam sağladı. Ağaç dikmek ve eski binaları onarmak, yoksulluk ve suçu uzak tutmak için bir araç olacaktı. Sivil Koruma Kolordusu (CCC), Yeni Düzen sırasında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde köprüler, kuleler ve patikalar inşa edilmesindeki rolüyle ünlü bir organizasyondu.

 • Tarımsal Yeni Düzen programları 12 Mayıs 1933'te başlatıldı

Yeni Düzen politikalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım endüstrisi üzerinde etkisi oldu. AAA'nın tarımsal üretim üzerindeki kısıtlamaları hükümet tarafından uygulandı. Hükümet bunun karşılığında parasal tazminat sağladı. Hedef, hammadde fiyatlarının düşmesine yol açan aşırı üretimdi.

 • Tennessee Valley Authority 18 Mayıs 1933'te kuruldu

TVA, görevi Tennessee Vadisi'ndeki işsizlik oranını düşürmek olan bir devlet kurumuydu. Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından enerji üretimi için optimize edildi. Şu anda bile kullanılmakta olan bu tesis, hidroelektrik ve nükleer enerji alanlarında öncü olarak kendini kanıtlamıştır.

 • Ulusal Endüstriyel Kurtarma Yasası 16 Haziran 1933 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi

Yeni Düzen, imalat sektörüne odaklanan Ulusal Endüstriyel İyileştirme Yasası (NIRA) oylamasını içeriyordu. Bu yasa adil rekabet kurallarını ve mal ve hizmetlerin değerinde asgari fiyat uygulamasını öngörüyordu. Bu emirler NRA (Ulusal Kurtarma İdaresi) tarafından yürütülmüştür. Burada hem çalışılan saatlerin hem de kazanılan paranın belli bir taban değerin altında olması gerektiğini belirtmek önemlidir.

 • Sosyal Güvenlik Yasası 14 Ağustos 1935 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi

Sosyal Güvenlik Yasası'nın kabulü sayesinde Amerika Birleşik Devletleri artık bir sosyal yardım sistemine sahiptir. Yaşlılar, işsizler, bekar anneler ve babasız çocuklar öncelikli hedeflerdi. Aşırı yoksulluğun ortasında, bu sistem bir "refah devleti" ve bir tür sosyal sigorta olarak anıldı.